Adatvédelmi irányelvek

I. Általános

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen weboldalnak magánszemélyek nem címzettjei. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

Az DAX Consulting Kft. Székhely
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.; a továbbiakban: DAX) tiszteletben tartja a szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődő látogatók személyes adatok védelméhez fűződő jogait. A DAX bármely, a weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései és jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezel. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a DAX milyen személyes adatokat kezel, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül. Megtudhatja, hogy a GDPR III. fejezetében (Az érintett jogai) biztosított jogait miként gyakorolhatja, így például azt, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a DAX nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag a DAX weboldalra vonatkozik, a DAX weboldalról más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

Tájékoztatjuk, hogy az itt használt fogalmaknak a GDPR 4. cikkében bemutatott jelentésüket értjük, ezért a meghatározások külön bemutatását mellőzzük.

II. Az adatkezelő

Az adatkezelést a DAX szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében. A DAX, mint Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve: DAX Consulting Kft.

Adatkezelő címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52

Adatkezelő e-mail címe: info@dax.hu

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a DAX-nál adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, de adatvédelmi felelősünk a fenti e-mail címen illetve postai úton a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor felkereshető.

III. Az adatkezelés elvei

A DAX megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldal látogatóira (a továbbiakban: Látogató) vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

IV. Az adatkezelés célja és jogalapja, a DAX által gyűjtött és kezelt adatok

A DAX részére a Látogató által megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja minden esetben a Látogató hozzájárulása, így kizárólag azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és olyan terjedelemben, amelyben az igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés a hozzájárulás Látogató által megjelölt időtartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonásának szabályait a lenti X. pontban ismerheti meg.

A DAX elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat kezel és tart nyilván, azonban egyes adatok az adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet által kijelölt kapcsolattartójának személyére vonatkozhatnak. Ezen személyekre vonatkozó adatokat a kapcsolattartó személy általi megadás esetén az DAX kezeli. A DAX a következő személyes adatokat kezeli:

 • név (a Látogató beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat);
 • telefonszám (a Látogató későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat);
 • e-mail cím (a Látogató későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat);

Ezen személyes adatok kezelése ügyfélkapcsolat céljából szükségesek, azaz az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárul, hogy a DAXT Önnel a kapcsolatot felvegye, és folyamatosan tartsa. A Weboldalon történő feliratkozás kizárólag valós, céges e-mail címmel lehetséges, így kérjük, hogy a feliratkozás során ne magánjellegű e-mail címet adjon meg.

A weboldalunkon történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott gazdálkodó, társadalmi, avagy költségvetési szervezet részére az űrlapon megadott céges e-mail címére, vagy céges kapcsolattartási célból megadott telefonszámán a DAX információs és reklámcélú hírleveleket küldjön vagy telefonon felvegye Önnel kapcsolatot.

A DAX fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges céges kapcsolattartási adatok kivételével esetlegesen megadott személyes adatok esetén, az adatkezelést megszüntesse és a személyes adatokat az Ön értesítése nélkül törölje. Kérjük, kizárólag a valós céges kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

V. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A DAX általában a következő harmadik felekkel oszt meg Látogatói személyes adatokat:

 • a DAX cégcsoportján belül. beleértve az DAX anya-és leányvállalatait;
 • a DAX részére, vagy azon társaságok részére, akik tekintetében a Látogató a kapcsolattartó szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az Látogatók, mint a személyes adatok kezelésének érintettei személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a DAX által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt a fenti II. pontban feltüntetett kapcsolat felvételi ponton teheti meg.

VI. Adatkezelés: adatok felvétele, felhasználása

Csak olyan céges adatokat rögzítünk, amelyeket a weboldal látogatói önkéntesen bocsátanak rendelkezésünkre. Ebben az esetben Ön egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. Amennyiben Ön webhelyünkön keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva céges kapcsolattartói adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a DAX a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, a szükséges kapcsolattartás céljaira nyilvántartsa és kezelje. Ön az adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, illetőleg a DAX belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából. A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben továbbítjuk harmadik félnek, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz kizárólag az értékesítésében, illetve a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá, a termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik felek ne férhessenek hozzá

VII. Nemzetközi Adattovábbítás

A Látogatók személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, melyhez a Látogató jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A DAX a Látogatót jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatja, hogy a Látogató adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

93. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

94. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

95. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a DAX törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel

VIII. Biztonság
A DAX az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedések útján, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében. Megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy a véletlen adatvesztést, kezelést, engedély nélküli hozzáférést, módosítást vagy közzétételt elkerüljük.

Megfelelő eljárásrendet alkalmazunk a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére és értesítjük Önt illetve az érintett hatóságot az incidensről abban az esetben, ha jogszabály alapján kötelező az értesítés..

IX. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a nyilvántartásba vétel törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a DAX-nak az Ön tevékenysége miatt polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Ön kiléte visszakereshető maradjon, és a DAX szükség esetén érvényesíthesse az Önnel szemben a számára okozott kár- vagy egyéb polgári jogi igényét.

X. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, tekintettel a GDPR rendelkezéseire, az itt felsorolt jogai vannak, amely alapján Ön jogosult:

(a)      Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Mindez alapján jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e.

(b)      Helyesbítést kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Mindez alapján jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatok helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

(c)       Személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja Önt arra, hogy töröljük vagy eltávolítsuk személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az információkat jogellenesen kezeltük vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tehetünk eleget törlési kérelmének egyéb jogi érdekek alapján, amelyről, amennyiben alkalmazandó, a kérelem megtételekor tájékozatjuk.

(d)      Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha a kezelés jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) érvényesítésén alapul és a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Bizonyos esetekben jogunk van bizonyítani, hogy az alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvez.

(e)      Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Mindez feljogosítja Önt, hogy a személyes adatai kezelésével felhagyjunk az alábbi esetekben: (a) ha szeretné, hogy az adati pontosságát biztosítsuk; (b) ahol az általunk folytatott adatkezelés jogellenes, de nem kívánja, hogy adatait töröljük; (c) amennyiben szeretné, hogy adatait tároljuk akkor is, ha nekünk nincsen a továbbiakban szükségünk rájuk, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Önnek szüksége van rájuk; vagy (d) amennyiben kifogásolja adatai kezelését, de szükséges az azt felülíró jogszerű jogalap meglétének ellenőrzése.

(f)       Személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A személyes adatai az Ön részére vagy az Ön által választott harmadik fél részére strukturált, általánosságban használt, gép által olvasható formátumban adjuk át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az automatizált módon kezelt adatokra terjed ki, amelyek használatára korábban hozzájárulását adta és amely információt a szerződés teljesítése érdekében használtuk.

(g)      Hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a személyes adatai kezelését hozzájárulás alapján végezzük. Ugyanakkor mindez nem befolyásolja a hozzájárulása visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk az Ön számára biztosítani. Minderről értesítünk a hozzájárulásának visszavonásakor.

Valamennyi jelen X. pont alatt felsorolt érintetti jogot a DAX részére a fenti elérhetőségekre eljuttatott kérelem útján lehetséges. A GDPR. 12. cikkében foglaltak szerint a DAX indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett Látogatót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükséges esetén a GDPR alapján ez a határidő meghosszabbítható. A kérelem alapján megtett intézkedések díjmentesek, ugyanakkor ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen ismétlődő jellege miatt), a DAX az adminisztratív költségekre tekintettel jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, illetve jogosult a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.
XI. Adatainak módosítása és törlése
A rögzített adatokat a DAX törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen, a fenti X. pontban foglaltaknak megfelelően, Ön is bármikor kérheti személyes – vagy céges – adatainak módosítását és/vagy helyesbítését, illetve törlését a nyilvántartásból.

XII. Felhasználó nyilatkozata

Ön a weboldalunkon történő adatai megadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a DAX az Ön által önkéntesen megadott céges kapcsolattartási adatait (jelen adatvédelmi nyilatkozat V. pontjában foglalt személyes adatokat.) ügyfélkapcsolati célok érdekében kezelje a GDPR, az Info tv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A hozzájárulását, a fentieknek megfelelően, természetesen bármikor visszavonhatja a II. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. Ön kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós adatokat adott meg, abban az esetben a DAX nem köteles felvenni Önnel a kapcsolatot.

XIII. Panasz benyújtásának joga

Ha a Látogató úgy véli, hogy a jogait megsértették, a DAX azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.